Digitalisierte Handschriften (Volldigitalisate)

Lambach, Benediktinerstift
[Handschriftenliste | Infos | Kontakt]     

Cml XXIV [heute: Oxford, Bodleian Library, MS Lyell 55]HOMILIARIUM · Pergament · 115 Bl. · Mitte 12. Jh.
Cml XLIII [heute: Oxford, Bodleian Library, MS Lyell 56]HONORIUS AUGUSTODUNENSIS · Pergament · 273 Bl. · Österreich (Lambach ?), 3. Viertel 12. Jh.
Cml LXIV [heute: New Haven, Yale Univ., Beinecke Library, Ms 699]AUGUSTINUS · Pergament · 141 Bl. · 12. Jh.
Cml LXV [heute: Frankfurt/M., Universitätsbibliothek, Ms. lat. qu. 64]AUGUSTINUS · Pergament · 192 Bl. · Lambach, Ende 12. Jh.
Cml XCIII [heute: Berlin, SBB-PK, Ms. theol. lat. qu. 140] · Pergament · ·
Cml CXXXVIII [heute: München, BSB, Clm 28547]THEOLOGISCHE SAMMELHANDSCHRIFT · Pergament · 191 Bl. (188 gezählte Bl.) · Lambach (?), um 1200