Beschreibung ausdrucken Permalink: https://manuscripta.at/?ID=32216
Lilienfeld, Zisterzienserstift, Cod. 5
BREVIARIUM
Pergament   365 Bl.   12°   Anfang 14. Jh.
 Volldigitalisat
Literatur zur Handschrift: Schimek 1891, 487 (online).Haidinger—Lackner 1997, 51.


Fleuronnée. — Mittelalterl. Einband.
"Schimek 1891", "Haidinger—Lackner 1997"